Договір публічної оферти про надання послуг доступу до мережі Інтернет

м. Київ

Фізична особа-підприємець Харитоненко Дмитро Вікторович (ідентифікаційний номер 3229414858) (надалі — Провайдер — «RealNET»), що ка належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, включена до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій відповідно до Рішення НКРЗІ № 1513 від 19.08.2022 р., керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться установленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Провайдера ), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

Провайдер — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку.

Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Логін — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп’ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з’єднання з комп’ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

IP–адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу Провайдера. Абонент може замовити у Провайдера додаткову послугу «Статична Адреса» (за наявності технічної можливості), яка надається відповідно до його Тарифів.

Сайт Провайдера – офіційна веб-сторінка Провайдера в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.realnet.org.ua та є основним джерелом інформування Абонентів.

Особистий кабінет — апаратно-програмний комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Провайдера, користуючись яким, Абонент може самостійно отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводові, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання — з’єднання (від’єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) Телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) — продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій (надання доступу до мережі Інтернет).

Послуга з доступу до Інтернет — забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача (Абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

INTERNET або Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Заява про приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом перед підключенням або відразу після підключення Провайдером Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі та містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату та адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період – період, який дорівнює календарному місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі — місце стику (з’єднання) Телекомунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.

Місце надання Послуг — конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Провайдер зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа установлених Провайдером (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом за перший Розрахунковий період щодо замовлених Послуг при підключенні до телекомунікаційної мережі Провайдера (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.
  • Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.
  • Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.
  • Фактичне отримання Абонентом певної Послуги та користування нею означає, що така Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч. положень невід’ємних частин Договору.
  • Тимчасове припинення чи інше обмеження Провайдером в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.
  • Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОКУКЛАДЕННЯДОГОВОРУ
  • Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступним чином, виконуючи одну або декілька дій:
  • — шляхом оплати Послуг Провайдера;
  • — шляхом продовження користування Послугами Провайдера;
  • — шляхом акцептування Договору в Особистому кабінеті (що може підтверджуватися натисканням необхідних гіперпосилань);
  • шляхом надання заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Провайдером стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Оператора. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Провайдеру або представнику Провайдера під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі. Ця Заява про приєднання може бути заповнена та направлена Провайдеру в т.ч. і будь-якими засобами електронного зв’язку.
  • Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Умови надання Послуг:
   • Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Провайдером таких Послуг і наявність у нього технічної можливості надання Абоненту Послуг.
   • Укладення Абонентом з Провайдером цього Договору.
   • Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.
   • Оплата Абонентом Послуг Провайдера.
   • Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.
  • Провайдер надає Абоненту динамічну IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента та надає технічну підтримку Абонентам по електронній пошті contact@realnet.kiev.ua (з 9.00 — 18.00, у робочі дні, вихідний – субота, неділя).
  • У разі технічної необхідності Провайдер має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів.
  • Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.
  • У випадку необхідності Провайдер надає Абоненту у користування обладнання для можливості отримання Послуг (далі – Обладнання), згідно даного Договору на наступних умов:
   • Обладнання передається Абоненту на підставі акта прийому-передачі Обладнання. Назва Обладнання, модель, серійний номер, вартість, комплектація Обладнання вказуються у відповідному Акті прийому-передачі Обладнання.
   • Обладнання протягом всього строку дії Договору є власністю Провайдер.
   • У разі виходу Обладнання з ладу з причин, залежних від Провайдера, Провайдер зобов’язаний прийняти несправне Обладнання та видати справне, на підставі Актів прийому-передачі Обладнання та за умови дотримання наступних вимог: відповідність серійного номера, відсутність зовнішніх пошкоджень, цілісність гарантійної пломби, повної комплектації упаковки, інструкції, з’єднувальних кабелів, тощо.
   • Провайдер має право відмовити Абоненту в заміні Обладнання, якщо Обладнання не відповідає вимогам, визначеним в п. 3.5.3 даного Договору.
   • Після закінчення строку дії Договору, припинення надання Послуг Абоненту, на умовах, визначених даним Договором, Абонент зобов’язаний повернути Провайдеру Обладнання у справному стані та у повній комплектації, на підставі Акту прийому-передачі Обладнання протягом трьох днів з дати припинення дії Договору або припинення надання Послуг.
   • Абонент зобов’язаний забезпечити збереження та належні умови експлуатації Обладнання, користуватись Обладнанням у відповідності з правилами, умовами, інструкціями з експлуатації на Обладнання.
   • Абонент зобов’язується не використовувати Обладнання для надання та отримання телекомунікаційних послуг інших операторів/провайдерів телекомунікацій, не передавати Обладнання третім особам в користування, оренду, суборенду, не передавати свої права та обов’язки по Договору стороннім особа3.5.8 У разі виходу Обладнання з ладу, повної або часткової несправності Обладнання, внаслідок неправильної експлуатації, зберігання, випадкового або навмисного пошкодження Обладнання Абонентом або третіми особами або внаслідок будь-яких інших причин, які знаходяться поза межами відповідальності Провайдера, відновлення працездатності, усунення несправностей або заміна Обладнання здійснюються за рахунок Абонента
   • У випадку знищення, псування Обладнання, або не повернення Обладнання Абонентом Провайдеру в строк, визначений п. 3.5.5 даного Договору, Абонент відшкодовує Провайдеру вартість Обладнання протягом п’яти днів від настання події, згідно якої виникла потреба у відшкодуванні вартості Обладнання, визначеній в даному пункті Договору.
   • Абонент передає Провайдеру Обладнання власними силами та за свій рахунок.
  • Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.
  • Провайдер здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом плат за такі Послуги.
  • Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.
  • Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:
   • Абонент протягом одного календарного року має право ініціювати припинення надання Послуги на термін не менше, ніж 10 календарних днів і не більше, ніж на 30 календарних днів. При цьому, абонентська плата за вказаний період не нараховується.
   • Провайдер має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв’язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Надання Послуг відновлюється Провайдером після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення надання Послуг.
   • Провайдер має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження яро оплату.
   • Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту на час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті та/або в Особистому кабінеті Абонента відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення таких робіт. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Провайдером шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на такий строк.
   • Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Провайдера..
  • Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:
   • Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті / Особистому кабінеті Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.
   • Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг у разі звернення Абонента.
   • Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті у строки, передбачені законодавством.
  • Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, зазначені у цьому Договорі та на Сайті.
  • Монтажно-кабельні роботи по Підключенню Кінцевого обладнання проводяться працівниками Провайдера у попередньо визначений день. До обсягу робіт не входять: оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Абонента, встановлення програмного забезпечення на комп’ютерне обладнання та будь-які інші роботи, що не входять до стандартного обсягу робіт.
  • Відповідно до умов Договору, Провайдер забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 56 Кбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на веб-сайті Провайдер, тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.
 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Провайдер має право на:
   • Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв’язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства та цього договору строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.
   • Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.
   • Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.
   • Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
   • Припинення чи призупинення надання Послуг у разі проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг,, попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку робіт.
   • Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Провайдера, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за п’ять календарних днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Провайдером у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента, Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 7 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Провайдера.
   • У випадку виявлення Провайдером нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Провайдер має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.
   • Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги — тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

(б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Провайдера;

(г) отримання письмової заяви Абонента;

(д) проведення ремонтних чи профілактичних робіт телекомунікаційної мережі;

(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму;

(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання;

(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом чи Провайдером підстав для тимчасового припинення.

 • У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Провайдера, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через Особистий кабінет, а у разі виявлення фактів нецензурного спілкування Абонента через Особистий кабінет, Провайдер має право припинити надання послуг та розірвати Договір.
 • У випадку прострочення Абонентом здійснення оплати згідно цього Договору протягом 1 (одного) місяця Провайдер має право припинити надання Послуг (у тому числі у автоматичному режимі).
 • Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
 • Провайдер зобов’язаний:
  • Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).
  • Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.
  • Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.
  • Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.
  • Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.
  • Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.
  • Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.
  • Інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо Абонент не користувався цими Послугами.
  • Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій (згідно наказу Адміністрації ДССЗЗІ України від 28.12.2012р. № 803, зареєстрованого в Мінюсті України 21.01.2013р. № 135/22667), Умов з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних.
  • Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження Телекомунікаційної мережі протягом 48 годин з моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі.
  • Нести інші обов’язки відповідно до законодавства.
 • Абонент має право на:
  • Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.
  • Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.
  • Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.
  • Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.
  • Обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Провайдера у встановленому порядку.
  • На заміну Тарифного плану надання Послуг у порядку встановленого законодавством.
  • Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.
  • Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених цим Договором або законодавством.
  • Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.
  • Переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.
  • Оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.
  • Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
 • Абонент зобов’язаний:
  • Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.
  • Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов’язкових реквізитів, передбачених у договорі.
  • Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;
  • Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
  • Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
  • Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах території приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.
  • Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.
  • Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефонами, зазначеними в статті 9 цього Договору.
  • Надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.
  • Забезпечити уповноваженим представникам Провайдера вільний доступ до телекомунікаційної мережі та абонентському відгалуженню.
  • Не здійснювати модернізацію та/або програмування Кінцевого обладнання, яке може вплинути на тарифікацію Послуг в мережі Провайдера або на функціонування мережевого обладнання Провайдера.
  • Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.
  • Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Провайдера.
  • Своєчасно оновлювати, за їх наявності, антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.
  • Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонуванню обладнання Провайдера.
 • Нести інші обов’язки відповідно до законодавства.

 

 1. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до початку відповідного Розрахункового періоду в національній валюті згідно Тарифів Провайдера, затверджених згідно із законодавством.
  • У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносяться на наступний Розрахунковий період.
  • Провайдер безоплатно виставляє Абоненту рахунок для здійснення одноразових платежів, передбачених домовленістю Сторін, згідно встановлених відповідно до законодавства Тарифів.
  • Вартість зміни Тарифу оплачується в розмірі, встановленому Провайдером згідно Тарифів, які розміщені на Сайті Провайдера.
  • Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно Тарифу, обраного з переліку, який встановлений Провайдером та розміщений на Сайті.
  • Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Провайдера на підставі реквізитів цього Договору чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності в Провайдера такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Провайдером, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.
  • Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п.4.1.5, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати відповідно до Договору та діючих на момент оплати Тарифів та Умов.
  • У випадку прострочення Абонентом здійснення оплат згідно цього Договору, Провайдер має право припинити надання послуг Абоненту до повної сплати виставлених рахунків, письмово (факсом, електронною поштою, SMS, інформування в особистому кабінеті) сповістивши Абонента за 5 (п’ять) днів до запланованого припинення надання послуг.
  • Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено, Провайдер протягом двох робочих днів після отримання коштів на рахунок, відновлює надання Послуг, висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.
  • Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.
  • Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Провайдера. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Провайдера щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься.
  • Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Провайдер, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Провайдером поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Провайдер повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.
  • За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.
  • Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін.
  • Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.
  • Провайдер відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті неналежного виконання Провайдером обов’язків за Договором, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Провайдера Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Провайдером умов Договору вирішується в судовому порядку.
  • Провайдер не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:
 • використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;
 • несанкціонованого втручання в роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;
 • аварійного відключення телекомунікаційного обладнання Провайдера від мережі електроживлення, яка знаходиться у зоні відповідальності третьої сторони (Обленерго, ЖЕК, ОСББ тощо) через аварію, віялові відключення електроенергії тощо.
 • настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), передбачених п.2 ст.14-1 ЗУ «Про торговопромислові палати в Україні»;
 • вини Абонента встановленої Договором та законодавством.
  • У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдер.
  • Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо Юридична адреса: це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могл 32400, Хмельницька обл., м. Дунаївці, провулок Фрунзе, буд. 1 і їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
  • Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням.
  • У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Провайдера.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
  • Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Провайдера.
  • Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів.
  • У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів.
  • Провайдер може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін.
  • Якщо Абонент не згоден з внесеними Провайдером змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, попередивши про це Провайдера письмово або через особистий кабінет. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Провайдера інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.
  • Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості, письмово повідомивши Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.
  • Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладенні цього Договору.
  • Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі не сплати послуг Абонентом протягом 1 (одного) місяця.
  • У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.
  • У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Провайдер може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
  • Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на умови здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій (у разі її наявності у Провайдера),
  • Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» про те, що Провайдер не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Провайдера. Абонент надає згоду Провайдеру на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських відносин.
 2. ОСОБЛИВІ УМОВИ
  • Сторони зобов’язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
  • У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
  • Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної Ради України.
  • Місцезнаходження та поштова адреса комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Провайдера.
  • Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.
  • Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Провайдеру на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України.
  • У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Фізична особа-підприємець Харитоненко Дмитро Вікторович

Поштова адреса: 02152, м. Київ,  Бул. А.Бучми, буд 1, кв 162

Адреса Сайту Провайдера: www.realnet.org.ua

Тел. (093) 306-94-54

 

Код ЄДРПОУ: 32294148587

Провайдера включено до Реєстру провайдерів телекомунікацій відповідно до Рішення НКРЗІ №1513 від 19.08.2022 р.

 

Банківські реквізити:

IBAN: UA723052990000026004046213355 Печерська філія АТ КБ «ПриватБанк» у м. Київ

Платник єдиного податку 3 група

Тел. (093)762-25-08